آزادسازی تضامین

مهندس ناظر از میان کلیه تضامین قراردادی˛ فقط در آزادسازی تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار اظهار نظر می نماید.

در قراردادهای پیمانکاری (C) مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ نشریه ۴۳۱۱:

  • زمان آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات˛ یکماه پس از تحویل موقت و تنظیم صورت وضعیت قطعی یا ماقبل قطعی است˛ مشروط به آنکه بدهی های پیمانکار (مانند بدهی مندرج در بند بالانس متریال یا جریمه تاخیرات) از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر نباشد.
  • زمان آزادسازی نصف ضمانت استرداد کسور حسن انجام کار˛ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر پس از تحویل قطعی می باشد.

در قراردادهای EPC مطابق ماده ۱۴نشریه ۵۴۹۰:

  • زمان آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات˛ پس از انجام تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی می باشد مگر آنکه در شرایط خصوصی˛ روش دیگری ذکر شده باشد.
  • زمان آزادسازی تضمین جایگزین کسور حسن انجام کار˛ بدین صورت می باشد که ۵۰٪ آن پس از انجام تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی و ۵۰٪ باقیمانده پس از تحویل قطعی آزاد می گردد.