بالانس متریال

قبل از تنظیم صورت وضعیت قطعی˛ پیمانکار می بایست اجناس و مصالح دریافتی از انبار کارفرما (در قراردادهای C) و اجناس و اقلامی که در قراردادهای EPC یا PC˛ هزینه خرید آنها را دریافت نموده و متعلق به کارفرما می باشد را از حیث استفاده در موضوع پیمان مطابق مدارک As Built˛ پرتی مجاز˛ مقادیر عودت داده شده به انبار و … بالانس نماید. به عبارت دیگر پیمانکار موظف است بعد از اتمام پروژه˛ اجناس و مصالح اضافی متعلق به کارفرما را به انبار کارفرما عودت داده و رسید دریافت نماید.

تجهیزکارگاه پیتک

بدیهی است هزینه های اجرا در فاز C تنها بر اساس صورتمجلس احجام تایید شده که با مقدار استفاده شده در موضوع پیمان براساس مدارک As Built برابر می باشد˛ قابل پرداخت خواهد بود و در صورت وضعیت قطعی میزان بدهی احتمالی پیمانکار ناشی از مصالح و اجناس از ایشان کسر خواهد گردید.