برچیدن کارگاه

مطابق بند (و) ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان C˛ و بند (۶۰-۵) ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان EPC پس از انجام تحویل موقت˛ پیمانکار موظف است نسبت به برچیدن کارگاه ها˛ انبارها˛ محل های اسکان موقت˛ خروج ماشین آلات ومصالح متعلق به خود (در صورت تنظیم و اخذ تایید بالانس متریال) اقدام نماید.

به دلیل اینکه ساختمانهای پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته˛ متعلق به پیمانکار است˛ هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان ها و تاسیسات مورد احتیاج کارفرما باشد˛ قیمت آن با موافقت طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل می شود˛ همچنین بابت آن قسمت˛ هزینه برچیدن به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

نکته:

چنانچه پیمانکاری دارای یک تجهیز کارگاه بوده و سپس علاوه بر پیمان اولیه˛ پیمان های دیگری نیز با کارفرما˛ منعقد نماید˛ هزینه تجهیز کارگاه بابت هر قرارداد به پیمانکار پرداخت می شود ولی هزینه برچیدن تنها به آخرین قرارداد (از نظر زمانی) تعلق خواهد گرفت.