برچیدن کارگاه

پس از خاتمه عملیات اجرایی پیمان و با تائید کارفرما، پیمانکار اقدام به برچیدن کارگاه می نماید که چنانچه در شرایط عمومی پیمان ماده ۱۲ بند ج آمده است:

“برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تجهیزات، تأسیسات و ساختمانهای موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد”.

زمان برچیدن کارگاه در هیچ مصوبه و آئین نامۀ لازم الاجرایی ذکر نگردیده است و چنانچه در شرایط خصوصی پیمان نیز به این موضوع اشاره ای نشده باشد می بایست با توافق طرفین معین گردد که با توجه به هزینه های سرباری که به پیمانکار تحمیل می گردد به نفع پیمانکاران است تا در اسرع وقت عملیات اجرایی پیمان تکمیل و صورتجلسه آغاز به برچیدن کارگاه مابین پیمانکار و کارفرما و مهندس مشاور تائید گردد.

برچیدن در زمان فسخ یا خاتمه قرارداد:
چنانچه عملیات موضوع قرارداد تکمیل نگردیده باشد و بنا به هر دلیلی قرارداد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد یا مشمول فسخ گردد، پیمانکار اقدام به برچیدن کارگاه نموده و هزینه برچیدن متناسب با میزان تجهیز کارگاه محاسبه می شود و همچنین با توافق بین طرفین کارفرما و پیمانکار از هزینه برچیدن کسر می گردد.