تاخیرات

پس از تایید و ابلاغ برنامه زمان بندی تفصیلی مطابق بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان C، سرپرست کارگاه می بایست چنان پروژه را مدیریت نماید تا از چارچوب برنامه زمانبندی خارج نگردد در غیر اینصورت پروژه دچار تاخیر می شود. این تاخیر بسته به اینکه علل آن متوجه کارفرما می گردد یا پیمانکار به دو دسته تاخیرات مجاز و غیر مجاز تقسیم بندی می شود.

– تاخیر غیر مجاز:

تاخیری که وقوع آن ناشی از قصور پیمانکار می باشد و سرپرست کارگاه می بایست سعی نماید تاخیرات غیر مجاز پروژه را تا حد امکان کاهش داده تا طبق قرارداد (شرایط خصوصی پیمان C ماده ۵۰ – ب – ۶ یا ماده ۶۶ شرایط خصوصی پیمان EPC) جریمه نگردد. لازم به ذکر است عکس حالت فوق، چنانچه پیمانکار در انجام کار تسریع نماید، می تواند مطابق قرارداد (ماده ۵۶ – ۱ -۴ شرایط خصوصی پیمان EPC یا ماده ۵۰ – الف شریط خصوصی پیمان C) حق تسریع دریافت نموده و علاوه بر آن با دریافت ابلاغ کتبی از سوی کارفرما مبنی بر اتمام کار و ارائه آن به اداره بیمه، مابقی حق بیمه قرارداد را تا پایان مدت اولیه قرارداد، نپردازد.

– تاخیر مجاز:

سرپرست کارگاه می باست تمامی شاخصه هایی که می توان از طریق آن،‌ مستنداتی در راستای مجاز نمودن تاخیرات، جمع آوری نمود را شناسایی کرده و طبق آن مستندات، نه تنها جریمه تاخیر غیر مجاز نپردازد بلکه به دلیل مجاز شدن تاخیرات و تطویل مدت اولیه پیمان و افزایش هزینه ها ضرر و زیان حاصله را از کارفرما مطالبه نماید.

از جمله این شاخصه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تحویل زمین کارگاه
  • تحویل جنس و مصالحی که مطابق قرارداد، تامین آن بر عهده کارفرما می باشد.
  • ابلاغ مدارک اجرایی
  • اعمال تغییرات اساسی در مدارک از سوی کارفرما
  • رفع معارض، تداخل و مشکلاتی از قبیل ترخیص گمرکی که رفع آن بر عهده کارفرما می باشد.
  • عدم انجام تعهدات قرارداد توسط سایر پیمانکاران که اتمام آن قسمت از کار، پیش نیاز شروع عملیات اجرا می باشد.
  • تاخیر در ارائه مجوزهای خرید و تاخیر در تایید سازندگان و فروشندگان از سوی کارفرما