تجهیز کارگاه

پیمانکار موظف است بی درنگ پس از تحویل کارگاه، با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد اما تجهیز کارگاه چیست؟
چنانچه در تعریف ” تجهیز کارگاه” به استناد بند ج ماده ۱۲ شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری، نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه داریم:

“تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.”

تجهیزکارگاه پیتک

عملیات و اقدام ها:

چنانچه در تعریف فوق در می یابیم تجهیز کارگاه از نوع عملیات، اقدام ها و تدارکات می باشد پس با کمک این تعریف در می یابیم با تهیه و نصب یک سری ماشین آلاتِ لازم جهت اجرای پروژه کارگاه تجهیز نمی شود و برای تجهیز کارگاه می بایست کلیه کارها و اقدامات لازم برای شروع پروژه انجام شود.
مثال: اگر موضوع کار قرارداد عملیات آبرسانی باشد و اخذ پروانه و مسائل مربوط به شهرداری برای شروع پرو|ژه الزامی باشد کلیه اقدامات لازم جهت اخذ پروانه و مسائل مربوطه جزو تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

تدارکات:

منظور از تدارکات، تهیه ماشین آلات و ابزار و وسایل لازم برای پیشبرد پروژه هستند که به صورت موقت استفاده گردیده و در پایان پروژه بازیافت می شوند.
مثال: آهن آلاتی مورد مصرف در پروژه قرار می گیرند جزو مصالح پای کار می باشد و جزو تجهیز کارگاه می باشد، اما آهن آلاتی که برای داربستها استفاده شده و پس از پایان کار قابل استفاده مجدد برای پیمانکار می باشد جزو تجهیزات کارگاه می باشد.

تأسیسات و ساختمانهای موقت:

عبارت از انواع ساختمانها، محوطه سازیها، انبارها، تأسیسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاهها، و به طور کلی، تمام تأسیسات و بناهایی است که به صورت موقت، برای دوره اجرا تأمین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.
وسایلی عبارت از اثاثیه اداری، مسکونی، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تأمین شده نیز جزو تجهیز کارگاه منظور می شود.
پیمانکار موظف است پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز کارگاه، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.
تأمین آب، برق، سوخت و مخابرات و به طور کلی تجهیز کامل کارگاه به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار می باشد، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.
تأمین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و بازار به عهده پیمانکار است، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترکیب دیگری پیش بینی شده باشد.

تهیه مصالح و تجهیزات:

تهیه مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و در کارگاه نگهداری می کند باید به قرار زیر باشد:
۱- اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد:
باید مصالح و تجهیزات از منابع ذکر شده در پیمان تهیه گردیده و قبل از سفارش خرید پیمانکار باید کاتالوگ و نمونه را جهت تائید به مهندس مشاور ارائه دهد و اگر مورد تائید قرار گرفت اقدام به خرید نماید. البته رعایت نکات زیر ضروری می باشد.

  • ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات و حتی تائید مهندس مشاور از مسئولیتهای پیمانکار در قبال مرغوبیت و کیفیت کالا نمی کاهد.
  • پیمانکار موظف است امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات را مطالعه دقیق و بررسی قرار دهد.
  • اگر پیمانکار در منابع مصالح و تجهیزا تمشکلی پی شبینی می کند به صورت کتبی به کارفرما و مهندس مشاور اعلام نماید.
  • در صورتی که در نتیجه بررسی امکانات محلی و کیفیت منابع به منابع بهتری دسترسی پیدا کرد پیشنهادهای جایگزین خود را به مهندس مشاور ارائه داده تا در صورتی که مورد تائید مهندس مشاور و کارفرما قرار گرفت اقدام به تهیه و تأمین و حمل آنها نماید.
  • کارفرما می تواند در طول پیمان منابع تهیه مصالح را عوض کند و پیمانکار موظف است از منابع جدید با رعایت نکات قبل اقدام به تهیه مصالح نماید.
  • اگر اضافه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت یا عوامل دیگر ایجاد شد تفاوت بها به اقتضای مورد به پیمانکار پرداخت یا از حساب او کسر می گردد.

۲- اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان مشخص نشده باشد:
پیمانکار موظف است رأساً اقدام به بررسی محلی و کیفیت مصالح موجود نموده و پس از انتخاب منبع مورد تائید خود نمونه و کاتالوگ منابع را جهت تائید به مهندس مشاور ارائه نماید در صورتی که مورد تائید قرار گرفت اقدام به تهیه مصالح و تجهیزات نماید.
۳- نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتجلسه شود به این صورتجلسه، صورتجلسه ورود کالا می گویند.
۴- مصالحی که وارد کارگاه می شوند باید به صورت مرتب انبار شده تا قابل بازرسی، شمارش یا اندازه گیری باشد و انبار مصالح باید به صورت اصولی در قبال حوادث طبیعی و … حفاظت شده باشد و تغییر عوامل جوی نتواند به راحتی به مصالح انبار شده آسیب برساند.
۵- در صورتی که مصالح و لوازمی در انحصار دولت باشند هماهنگی های لازم جهت استفاده از آنها به عهده پیمانکار می باشد کارفرما موظف است تسهیلات لازم جهت تهیه مصالح و لوزام را فراهم نماید.
۶- اگر برخی مصالح و تجهیزات مورد نیاز کارگاه در داخل کشور موجود نبوده و ورود آنها از طرفِ دولت ممنوع باشد کارفرما موظف است یا خودش اجازه ورود مصالح و تجهیزات مزبور را برای پیمانکار تحصیل کرده یا کلا مشخصات مصالح و تجهیزات مذکور را تغییر داده تا قابلیت دسترسی و تهیه برای پیمانکار حاصل شود.
۷- در صورتی که مقرر شده باشد مصالح و تجهیزات را پیمانکار از خارج از کشور وارد نماید کارفرما موظف است اجازه ورود اقلام مذکور را از سازمانها و نهادهای ذی ربط تحصیل نماید.
۸- در صورتی که پیمانکار موظف به تهیه مصالح و تجهیزات از خارج از کشور باشد و به موانع و مشکلاتی برخورد کند باید موارد را به صورت مشخص و مستدل به همراه ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به کارفرما اعلام نماید تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار کارفرما در مورد چگونگی تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات تصمیم گیری نماید.
۹- چنانچه مهندس مشاور در حین اجرای کار تشخیص دهد که مقدار مصالح و تجهیزات و یا مشخصات فنی آنها مناسب کار نیست مراتب را به پیماکار اعلام می نماید و پیمانکار موظف به تقویت و تکمیل مصالح و تجهیزات نموده و برای این کار ادعای خسارت و یا اضافه بها ننماید.
۱۰ – مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه به هیچ وجه نمی تواند توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود. چنانچه این امر ضروری باشد پیمانکار باید تقاضای خود را به مهندس مشاور تسلیم نموده و در صورت موجه بودن با اجازه مهندس مشاور تجهیزات یا مصالح را از کارگاه خارج نماید.
۱۱- چنانچه در اسناد و مدارک پیمان، برای تهیه غذا، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد پیمانکار موظف است کلیه آنها را تأمین نموده و مطابق اسناد پیمان و به شرح ذکر شده در قرارداد در اختیار کارکنان کارفرما یا مهندسان مشاور نماید.