تحویل زمین و تجهیز کارگاه

پس ازمبادله پیمان˛ پیمانکار می بایست در تاریخ و محل اعلامی از سوی کارفرما˛ حاضر گشته و طی تنظیم صورتمجلس مربوطه˛ کارگاه را تحویل گیرد. سرپرست کارگاه˛ می بایست نسبت به مرزبندی محل کارگاه و همچنین از نظر نوع کار (پیش نیاز یا پس نیاز) و به عبرات دیگر Interface با سایر پیمانکاران موجود در سایت را استخراج نموده و با هماهنگی ناظر˛ در نحوه اجرای پروژه˛ اعمال نماید.

در ضمن بررسی لازم در مورد وجود معارض یا معارضین را انجام داده تا در حین اجرای کار با مشکل مواجه نگردد.

از دیگر وظایف سرپرست کارگاه˛ در تاریخ تحویل کارگاه˛ تطابق زمان آن با برنامه زمانبندی می باشد که در صورت وجود تاخیر در تحویل کارگاه از سوی کارفرما می بایست نسبت به ادعا و دریافت هزینه های اضافی ایجاد شده مطابق فرمول ذیل اقدام نماید.