تحویل قطعی

همانند تحویل موقت˛ کارفرما بنابر تقاضای پیمانکار اعضاء هیئت تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل هیات تحویل قطعی را به پیمانکار ابلاغ می نماید و در صورت عدم وجود نواقص˛ تحویل قطعی کار به پیمانکار ابلاغ می گردد. شرکت در هیات تحویل قطعی و همکاری در تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی از وظایف و شرح خدمات نظارت کارگاهی ناظر می باشد. با توجه به اهمیت موضوع˛ ماده ۴۱ (تحویل قطعی) شرایط عمومی پیمان C در ذیل آمده است:

در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده ۵ موافقتنامه˛ کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تائید مهندس مشاور˛ اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را˛ به همان گونه که در ماده ۳۹ برای تحویل موقت پیش بینی شده است˛ معین وبه پیمانکار ابلاغ می کند. هیات تحویل قطعی˛ پس از بازدید کارها˛ هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید˛ موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد و بی درنگ صورت مجلس آن را تنظیم و برای کافرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما˛ به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

تبصره ۱) هر گاه تحویل قطعی˛ عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند. برای رفع آنها طبق ماده ۴۲ رفتار می شود.

تبصره ۲) اگر پیمانکار˛ در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده ۵ موافقتنامه˛ تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید˛ مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار˛ ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.

تبصره ۳) اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار˛ اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس ز درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقضای مجدد˛ کارفرما در این زمینه اقدامی نکند˛ عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.