تفاوت هزینه های بالاسری و تجهیز کارگاه

برای بیان دقیق تفاوتهای میان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ابتدا هزینه های بالاسری را تعریف می کنیم در این بخش با نگاهی به تفکیک آقای مهندس ارجمند در کتاب ” متره و برآورد ” هزینه بالاسری را به دو دسته تقسیم می کنیم، هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار که هزینه های مذکور به شرح ذیل تفکیک می شوند:

تجهیزکارگاه پیتک

هزینه بالاسری عمومی:

این نوع هزینه از نوع هزینه هایی است که قابل تخصیص به موضوع یا مورد مشخصی نمی باشد، در ذیل لیست مواردی که شامل هزینه بالاسری عمومی می شوند درج شده در زیر:
۱) هزینۀ دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
نکته: آنالیز دستمزد نیروی انسانی بر اساس قانون کار سال 1386 به دو نوع دستمزد سالیانه با تأثیر دستمزد روزانه و هزینه ثابت سالیانه است که در ذیل آنالیز هزینه دستمزد نیروی انسانی در سال 1386 مطابق با قانون کار درج گردیده است:
آنالیز هزینه دستمزد نیروی انسانی در سال 1386 مطابق با قانون کار

الف) هزینه سالیانه با تأثیر دستمزد روزانه
با فرض حقوق روزانه کارگر برابر (A ریال) خواهیم داشت:

ردیف شرح ماخذ توضیحات هزینه (ریال)
۱ دستمزد بخشنامه حداقل مزد و مزایای سال ۱۳۸۶ ۳۶۵ روز در سال 365A
۲  مرخصی ماده ۶۴ قانون کار  2.5*12=30 30A
۳ سنوات ماده ۲۴ قانون کار  2.5*12=30 30A
۴ عیدی بخشنامه مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶  2*30=60 60A
۵  تعطیلات رسمی ماده ۵۹ قانون کار 27*0.4=10.8  10.8A
۶ پنجشنبه و جمعه ماده ۶۲ قانون کار (52+26)*0.4=31.2 31.2A
۷  اضافه کاری ماده ۵۹ قانون کار 4.8*365*1.4 255.5A
۸ حق شیفت ماده ۵۶ قانون کار  365*0.225  82.125A
جمع هزینه سالیانه با تأثیر دستمزد روزانه  864.625A
جمع هزینه روزانه با تأثیر دستمزد روزانه  2.37A

 

ب) هزینه ثابت سالیانه

ردیف شرح ماخذ توضیحات هزینه
۹  خوار و بار و مسکن  بخشنامه حداقل مزد و مزایای سال ۱۳۸۶ 12*100000 1200000
۱۰ بن  بخشنامه حداقل مزد و مزایای سال ۱۳۸۶ 12*100000 1200000
۱۱ حق اولاد  با فرض اینکه یک سوم کارگران دو فرزند و یک سوم کارگران یک فرزند و بقیه بدون فرزند باشند (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی) (366000+183000+0)/3*12 2196000
جمع هزینه ثابت سالیانه 4596000
جمع هزینه ثابت روزانه 12592

جمع هزینه دستمزد سالانه کارگر در سال 1386= (000،596،4 + A864،625)
جمع هزینه دستمزد روزانه کارگر در سال 1386= (592،12+A2،37)
نکته : سهم هزینه دفتر مرکزی در محاسبه ضریب بالاسری در طرح های عمرانی و غیر عمرانی 2% مبلغ کل قرارداد می باشد که پیمانکار می بایست جهت پوشش این قبیل هزینه های خود در برآورد ضریب هزینه بالاسری قیمتها موارد را پیش بینی کرده و به تعداد نیروهای درگیر در پروژه خود را با

۲) هزینۀ بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما) به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی
نکته:
۳) هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
۴) هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی
۵) هزینۀ نگهداری دفتر مرکزی
۶) هزینۀ استهلاک وسایل دفتر مرکزی
۷) هزینۀ آب، برق، گاز و سوخت دفتر مرکزی
۸) هزینۀ مخابرات و پست دفتر مرکزی
۹) هزینۀ پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی
۱۰) هزینۀ لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی
۱۱) هزینۀ فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی
۱۲) هزینۀ تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها
۱۳) هزینۀ شمانت نامه شرکت در مناقصه ها
۱۴) هزینۀ متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آنها
۱۵) هزینۀ عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی
۱۶) هزینۀ سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی

هزینه های بالاسری کار:

این نوع هزینه از نوع هزینه هایی است می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:
۱) هزینه های سرمایه گذاری که شامل هزینه های زیر است:
– هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که دست پیمانکار است.
– هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار، که نزد کارفرماست.
۲) هزینه ضمانتنامه ها که شامل موارد زیر است:
– هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات
– هزینه ضمانتنامه پیش پرداخت
– هزینه ضمانتنامه وجوه حسن اجرای کار
۳) هزینه مالیات
۴) هزینه سود پیمانکار
۵) هزینه های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:
– هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیفهای فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است. محاسبه هزینه نیروی انسانی اساس آنالیز درج شده در هزینه بالاسری عمومی و براساس آنالیز قانون کار محاسبه می گردد.
– هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه می گیرد.
– هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط
– هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان
– هزینه غذی کارکنان و کارمندان پیمانکار
– هزینه پذیرایی کارگاه
– هزینه های پست، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه
– هزینه تأمین و ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه
– هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات
۶) هزینه تهیه مدارک فنی وتحویل کار
– هزینه های تهیه عکس و فیلم
– هزینه های تهیه نقشه های کارگاهی
– هزینه تهیه نقشه های چون ساخت
– هزینه برنامه ریزی و کنترل پروژه
– هزینه برنامه ریزی و کنترل پروژه
– هزینه های امور مربوط به تحویل موقت و تحویل قطعی

هزینه های تشکیل دهنده مبلغ تجهیز کارگاه:

چنانچه در فهارس بها آمده است ردیفهای کاری که محل پرداخت آنها از ردیف تجهیز کارگاه می باشد به شرح ذیل می باشد:

 • هزینه های تأمین و تجهیز:
  ۱- تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار
  ۲- تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار
  ۳- تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار
  ۴- تأمین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران
  ۵- تأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران
  ۶- تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه
  ۷- تأمین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه
  ۸- تأمین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه
  ۹- تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پرسرعت
  ۱۰- تجهیز دفتر مرکزی کارفرما به تلویزیون های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما
  ۱۱- تأمین ساختمانهای پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
  ۱۲- تأمین و تجهیز انبار مواد منفجره
  ۱۳- تأمین و تجهیز ساختمانهای عمومی، بجز ساختمانهای مسکونی و اداری و دفاتر کار
  ۱۴- محوطه سازی
  ۱۵- تأمین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه
  ۱۶- تأین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه
  ۱۷- تأمین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه
  ۱۸- تأمین سیستم های گازرسانی داخل کارگاه
  ۱۹- تأمین سیستم سوخت رسانی کارگاه
  ۲۰- تأمین راه دسترسی
  ۲۱- تأمین راههای سرویس
  ۲۲- تأمین راههای ارتباطی
  ۲۳- تأمین ایاب و ذهاب کارگاه
  ۲۴- تأمین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی
  ۲۵- تأمین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روی ترانش ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی
  ۲۶- تأمین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب
  ۲۷- تأمین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، در کارهای رشته شبکه جمع آوری فاضلاب
  ۲۸- تأمین پی و سکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
 • هزینه های تأمین و نصب
  ۱- تهیه لوازم و مصالح و کف سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش ساخته پل ها
  ۲- تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 3،5 متر باشد.
  هزینه های مرتبط با عملیات نصب:
  ۱- احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق
  ۲- نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تأمین آنها از راه خرید خدمت یا خرید مصالح
  ۳- حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه
 • هزینه های حمل و جابجایی:
  ۱- دمونتاژ، جابجایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه
  ۲- بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس
  ۳- بارگیری، حمل، باراندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین آۀات و لوازم حفاری محل شمع و بارت کارگاه و برعکس
  ۴- بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین آلات شمع کوبی و سپرکوبی به کارگاه و برعکس
  ۵- بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
  ۶- جابجایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر
 • هزینه بیمه:
  ۱- هزینه بیمه تجهیز کارگاه