دستورالعمل محاسبه تجهیز و برچیدن کارگاه

تعاریف

۱- تجهیز کارگاه عبارت از عملیات، اقدامها و تدارکاتی است که به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان میسر شود.
۲- ساختمانهای پشتیبانی به ساختمانی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بهره برداری قرار می گیرند مانند کارگاههای شامل کارگاههای تأسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن تعمیرگاههای سرپوشیده ماشین آلات انبارهای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق ایستگاه سوخت رسانی و…

تجهیزکارگاه پیتک
۳- ساختمانهای عمومی به ساختمانی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها مورد استفاده قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه ها، مهمانسرا، ساختمانهای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگ های سرپوشیده
۴- محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب ایجاد خاکریز و کانالهای هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمینهای ورزشی، پارکینگهای روباز، حصارکشی، تأمین روشنایی محوطه، تأمین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.
۵- منظور از ورودی کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که در آن آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تأمین و تحویل پیمانکار می شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تأمین هر یک از نیازهای پیش گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود.
۶- انبار کارگاه محل یا محلهایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات با رعایت دستورالعملهای مربوط، از آنها استفاده می شود.
۷- راه دسترسی راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل می کند.
۸- راههای سرویس راههایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات احداث شود.
۹- راههای ارتباطی راههایی هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار منفجره و مانند آن را، به طور مستقیم یا با واسطه راه های دیگر، به محل اجرای عملیات متصل کنند.
۱۰- راه انحرافی، راهی است، که برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلاً از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.
۱۱-منظور از تأمین در شرح ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمانها، تأسیسات و ماشین آلات، به روش احداث یا کارگاه یا در اختیار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامهای مربوط به نگهداری و بهره برداری از آنهاست.
۱۲- برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تأسیسات و ساختمانهای موقت خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمینها و محلهای تحویلی کارفرما، طبق نظر کارفرماست.