دوره تضمین یا رفع نقص

مطابق بخشنامه شرح خدمات نظارت کارگاهی مشاور˛ نظارت بر رفع نواقص و معایب در دوره تضمین˛ تهیه فهرست و پیگیری رفع آن تا آمادگی کار جهت تحویل قطعی˛ از وظایف ناظر می باشد (بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۰۸۲ مورخ ۹۰/۴/۱۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور). از سوی دیگر مطابق ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان C و همچنین ماده ۶۲ شرایط عمومی پیمان EPC پیمانکار مکلف به رفع نواقص و معایبی بوده که در دوره تضمین بوجود آمده و ناشی از بهره برداری ناصحیح یا قصور کارفرما نمی باشد.

۱-۱۴-۶- مسئولیتهای دوره تضمین:

پیمانکار مکلف است که معایب و نقایصی را که در دوره تضمین به علت قصور پیمانکار در کار بروز پیدا می کنند را به هزینه خود رفع کند. کارفرما معایب و نقایص و محل آنها را به پیمانکار بلاغ می کند و پیمانکار می بایست حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما˛ شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست˛ رفع نماید.

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند˛‌ کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد˛ از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد˛ برداشت نماید.

هزینه های حفاظت˛ نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست.