سایر ملاحظات

اظهارنظر˛ تایید و یا عدم تایید پیکمانکاران جزء پیمانکار اصلی˛ از اختیارات ناظر می باشد و همچنین پیمانکار حق واگذاری کل کار را به غیر ندارد.

  • تنظیم فرم ها و مدارک مربوز به آزمایش ها˛ بازدید کار و تنظیم گواهی تکمیل کار˛ تنظیم دستور کار و … از جمله وظایف مهم پیمانکار و ناظر بوده که می بایست به صورت دوره ای توسط ناظر به نظارت عالیه و کارفرما گزارش گردد.
  • رسیدگی به اختلافات بین پیماکار و پیمانکاران جزء˛ از جمله وظایف ناظر بوده و این اختیار را دارد تا بدهی پیمانکار به کارکنان یا پیمانکاران جزء را به حساب بدهی پیمانکار در نظر گرفته و اختلافات را مرتفع نماید.
  • پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را بیمه نموده و لیست آنان را به صورت دوره ای به ناظر ارائه نماید.