سایر نکات

– سرپرست کارگاه می بایست در تنظیم و ارائه گزارش های دوره ای مطابق فرمت درخواستی کارفرما اقدام نماید. این گزارشات مبنای پیگیری و مدیریت قرارداد در هر نقطه زمانی از مدت قرارداد خواهد بود که بر طبق آن تصمیم گیری و ارائه طریق خواهد شد، لذا می بایست در نهایت دقت تهیه گردد.

موضوع ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان (C)

– سرپرست کارگاه می بایست محدودیت و شرایط کارگاه کارفرما را به پرسنل گوشزد نموده و رعایت شئونات اخلاقی و کنترل رفتار حرفه ای کار را در تعامل با سایرین،‌ از ایشان مطالبه نماید.

– سرپرست کارگاه موظف است پرسنل تحت امر خود را بیمه و لیست آن را به صورت ماهانه به ناظر و کارفرما ارائه نماید و علاوه بر جلوگیری از فعالیت و استخدام نیروهای فاقد بیمه،‌ایشان را ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات S.E‌ نماید زیرا مطابق بند (ح) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان C، پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه درمانی و اجتماعی،‌مقررات و دستورالعملهای حفظات فنی و بهداشت کار است.

– سرپرست کارگاه می بایست حقوق و دستمزد کارگران خود را مطابق قانون کار پرداخت نماید، در غیر این صورت کارفرما این حق را خواهد داشت حق و حقوق ایشان را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نموده و هزینه های مرتبط را به همراه ۱۵ درصد بالاسری به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. (موضوع بند (و) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان C)

– از دیگر نکات می توان موارد مندرج در ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان C اشاره نمود.