شرایط عمومی

فهرست مطالب

شرح

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده ۱. پیمان

ماده ۲. موافقتنامه

ماده ۳. شرایط عمومی

ماده ۴. شرایط خصوصی

ماده ۵. برنامه زمانی اجرای کار

ماده ۶. کارفرما

ماده ۷. پیمانکار

ماده ۸. مدیر طرح

ماده ۹. مهندس مشاور، مهندس ناظر

ماده ۱۰. رئیس کارگاه

ماده ۱۱. پیمانکار جزء

ماده ۱۲. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه

ماده ۱۳. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان های موقت،

وسایل

ماده ۱۴. برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت

پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده ۱۵. روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

فصل دوم 

تاییدات و تعهدات پیمانکار

ماده ۱۶. تاییدات پیمانکار

ماده ۱۷. کارکنان

ماده ۱۸. مسئولیت حسن اجرای کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رییس کارگاه

ماده ۱۹. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها

ماده ۲۰. تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

ماده ۲۱. حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبتهای لازم

ماده ۲۲. ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها

ماده ۲۳. حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها

ماده ۲۴. واگذاری، پیمانکاران جزء

ماده ۲۵. اجرای کار در شب

ماده ۲۶. آثار تاریخی و اشیای عتیقه

ماده ۲۷. اقامتگاه قانونی

فصل سوم تعهدات و اختیارات کارفرما 

ماده ۲۸. تحویل کارگاه

ماده ۲۹. تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان

ماده ۳۰. تغییر مدت پیمان

ماده ۳۱. مدیریت اجرا

ماده ۳۲. نظارت بر اجرای کار

ماده ۳۳. مهندس ناظر

فصل چهارم تضمین، پرداخت، تحویل کار

ماده ۳۴. تضمین انجام تعهدات

ماده ۳۵. تضمین حسن انجام کار

ماده ۳۶. پیش پرداخت

ماده ۳۷. پرداختها

ماده ۳۸. پرداختهای ارزی

ماده ۳۹. تحویل موقت

ماده ۴۰. صورت وضعیت قطعی

ماده ۴۱. تحویل قطعی

ماده ۴۲. مسئولیتهای دوره تضمین

فصل پنجم حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

ماده ۴۳. بروز حوادث قهری

ماده ۴۴. ممنوعیت قانونی

ماده ۴۵. حقوق انحصاری ثبت شده

ماده ۴۶. موارد فسخ پیمان

ماده ۴۷. اقدامات فسخ پیمان

ماده ۴۸. خاتمه پیمان

ماده ۴۹. تعلیق

ماده ۵۰. هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار

ماده ۵۱. صورتحساب نهایی

ماده ۵۲. تسویه حساب

ماده ۵۳. حل اختلاف

ماده ۵۴. قوانین و مقررات حاکم بر پیمان