صورت وضعیت قطعی

قبل از تنظیم صورت وضعیت قطعی˛ می بایست تاخیرات˛ مدارک As Built˛ بالانس متریال و صورت مجلس احجام قطعی کار˛ نهایی شده باشد و صورت وضعیت قطعی بر مبنای آنها تهیه و تنظیم گردد.

مطابق بند ۴۰ شرایط عمومی پیمان C‌˛ این صورت وضعیت باید توسط پیمانکار حداکثر پس از یک ماه از تاریخ تحویل موقت˛ تسلیم مهندس مشاور گردد. مهندس مشاور ظرف مدت سه ماه˛ می بایست صورت وضعیت قطعی را رسیدگی کرده و به کارفرما ارسال نماید.

تجهیزکارگاه پیتک

در غیر اینصورت مهندس مشاور با تایید کارفرما و به هزینه پیمانکار˛ اقدام به تهیه آن می نماید. مطابق ماده ۵۷ شرایط عمومی پیمان EPC˛ پس از انجام تحویل موقت˛ پیمانکار صورت وضعیت قطعی را به مهندس مشاور ارسال می ماید و مشاور ۶۰ روز فرصت خواهد داشت تا رسیدگی لازم را انجام دهد. شایان ذکر است رسیدگی به فاز نصب صورت وضعیت قطعی توسط مهندس ناظر انجام پذیرفته و جهت جمع بندی در هر سه فاز (طراحی˛ خرید و نصب)˛ به مهندس مشاور ارسال می گردد.