طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامکین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند که بخش اول و دوم بدلیل ارتباط با مبحث کتاب˛ تشریح می گردد:

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم:‌ موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی