مختصری راجع به فهرست بها

فهارس بها، کتابچه است که قیمت های واحد پایه رشته های مختلف، با توجه به واحدهای مورد نیاز مصالح پای کار، دستمزد نیروی انسانی و هزینۀ ساعتی ماشین آلات برای یک دوره سه ماهۀ مشخص، از طرف دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.


رشته های مختلفی که برای آنها، فهرست بها، تهیه شده، عبارتند از:
1- فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
2- فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
3- فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب
4- فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب
5- فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی
6- فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی
7- فهرست بهای واحد پایه رشته حفاری
8- فهرست بهای واحد پایه رشته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
9- فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی
10- فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال نفت
11- فهرست بهای واحد پایه رشته سازه های دریایی
12- فهرست بهای واحد پایه رشته خاص (مثل سازمانهایی که برای خود فهرست بها تهیه می کنند مثل شرکت مپنا)


در تهیه فهرست بهاء، کلیه آیتم ها توسط دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه به روش متره باز تجزیه بها شده و قیمت واحد به دست آمده را در فهرست بها گنجانده می شود.
قیمت واحد درج شده در فهرست بها، بهای متوسط اجرای کار در تهران است و شامل تهیه کلیه مصالح، ماشین آلات، نیروی انسانی، بارگیری و حمل مصالح، لوازم و ماشین آلات، نیروی انسانی مورد نیاز به هر فاصله (به استثنای موارد مشخص شده در فهارس بها) تا پای کار و باراندازی، اتلاف مصالح، تهیه آب، سوخت، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها طبق نقشه و مشخصات است.
در قراردادهایی که بر اساس فهرست بها منعقد شده اند در انتها برای محاسبه هزینه تجهیز و چیدن کارگاه ملزم به رعایت دستورالعمل محاسبه تجهیز و برچیدن کارگاه در انتهای فهرست بهای مندرج در مفاد قرارداد هستند. دستورالعمل محاسبه تجهیز و برچیدن کارگاه به شرحی که در ذیل می آید در فصلی جداگانه در انتهای تمام فهرست بهاهای ابلاغی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ذکر شده است که تقریبا در تمام فهرست بهاها به صورت یکسان درج شده است . این دستورالعمل عمومی و برای رشته های مختلف می باشد.

دستورالعمل محاسبه تجهیز و برچیدن کارگاه