قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

شرایط لازم

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شواریعالی تامین اجتماعی قراردادهای مشمول ضواط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را توامان دارا باشند:

  •  قرارداد براساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.
  • تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی˛ منطقه ای˛ استانی) تامین شده باشد.

 

نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳/۰۴/۱۶ به بعد به شرح ذیل می باشد.

  • حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱.۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۱۵.۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد. (سهم پیمانکار ۳.۶ سهم کارفرما ۱۲ درصد)
  • حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا ۶ درصد ناخالص کرکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶.۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد (۱.۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما)

نکته: طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹مورخ ۶۶/۰۵/۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمانکار طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود˛ وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.