قراردادهای غیرعمرانی

مشمولین

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی˛ قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه می گردد.

 

نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

نحوه احتساب قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی اجتماعی بشرح زیر می باشد:

به موجب مصوبات مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ و ۰۷/ ۰۹/ ۷۳ شورایعالی تامین اجتماعی˛ ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیرعمرانی در نظر گرفته شده است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکار و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می گردد.

۱- حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد اراپه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گیرد به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد می باشد.

(۷٪‌* کل ناخالص کارکرد = حق بیمه)

(۱.۹ × اصل حق بیمه = بیمه بیکاری)

۲- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان ۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد می باشد.

(٪۱۵ * کل ناخالص کارکرد = حق بیمه)

(۱.۹ × اصل حق بیمه = بیمه بیکاری)

۳- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده واگذارنده کار می باشد ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالصی کل کار افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱ محاسبه می گردد.

۴-در مواردی که موضوع قرارداد اراپه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی به ماخذ پانزده درصد محاسبه می گردد.

تذکر: چنانچه وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلا طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ و یا ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد.

۵-در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه ه تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی کسر می گردد.

۶-در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ شواریعالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.

۷- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز می باشد با توجه به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار می گیرد.