محاسبه تاخیرات

پس از انجام تحویل موقت˛ مدت اجرای عملیات موضوع پیمان نسبت به مدت اولیه پیمان سنجیده شده و ما به التفاوت آن به عنوان تاخیر یا تطویل محاسبه می گردد.

چنانچه در تاخیر بوجود آمده˛ پیمانکار مقصر باشد˛ تاخیرات را غیرمجاز و چنانچه خارج از قصور پیمانکار باشد˛ تاخیرات مجاز شمرده خواهد شد.

نکته: در بررسی تاخیرات بسیار مهم است که مشاور و کارفرما قبل از بررسی تاخیرات از ادعای احتمالی پیمانکار مطلع باشند. لذا چنانچه تاخیرات حاصله˛ مجاز شمرده شود و مشاور و کارفرما با دید اغماض به مساله نگاه کنند˛ آنگاه این امکان برای پیمانکار وجود خواهد داشت تا پس از مجاز شدن تاخیرات ادعای مالی و بیکاری و ضرر و زیان خود را اعلام دارد˛ چرا که با مجاز شدن تاخیرات˛ تقصیرات متوجه کارفرما گشته و هزینه های اضافی پیمانکار (شامل ادعای بیکاری یا افزایش هزینه های ثابت و متغیر) در مدت تطویل زمانی قرارداد˛ می بایست به ایشان پرداخت گردد.