مشکلات پیش بینی شده در تحویل کارگاه

در تحویل گرفتن کارگاه از کارفرما ممکن است مواردی حادث شود که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:

پیدا شدن معارض:

ممکن در حین مراحل اجرای عملیات در زمین تحویل شده توسط کارفرما برای زمین مذکور مدعی یا شاکی پیدا شود که در چنین صورت تمام یا بخشی از زمین که معارض پیدا کرده است دچار تعلیق می گردد کار در زمین های و بخش تلفیق شده متوقف می شود ولی پیمانکار موظف است از کار انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار محافظت و حراست نموده و هزینه های بالاسری آن بخش متوقف شده را طبق اسناد پیمان از کارفرما دریافت می کند.
نکته: چنانچه در اسناد پیمان مبلغ بالاسری مشخص نشده باشد کارفرما باید ۱۰٪‌ مبلغ کارکرد فرضی را به پیمانکار پرداخت نماید.
نکته: چنانچه تا سه ماه موضوع توسط کارفرما حل نشود، در صورت رضایت پیمانکار این سه ماه می تواند تمدید شود وگرنه پیمان فسخ می شود.
موضوع مذکور در تبصره ۲ بند الف ماده مذکور چنین آمده است”در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده ۴۹ رفتار می شود.”
قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود، تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده می شود.

تأخیر پیمانکار در تحویل کارگاه :

چنانچه پیمانکار تا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبی کارفرما برای تحویل کارگاه اقدام ننماید قرارداد فسخ می گردد.

تأخیر کارفرما در تحویل نمودن بخشی از کارگاه:

چنانچه کارفرما در تحویل نمودن کارگاه به پیمانکار بیش از یک ماه تأخیر نموده باشد.و از زمان انعقاد قرارداد بیش از یک ماه بگذرد به طوری که این موضوع مانع پیش بردی برنامه ای پروژه و تأخیر در اجرای پروژه شود کارفرما می بایست خسارت تأخیر در تحویل کارگاه را جبران نماید، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود: پرداخت می کند، مشروط بر اینکه با تائید مهندس مشاور، پیمانکار در محلهای تحویل شده تأخیر غیر مجاز نداشته باشد.

A*B*C*7.5/100D= مبلغ خسارت تأخیر تحویل کارگاه

که در آن A متوسط کارکرد فرضی ماهانه، B مدت تأخیر به ماه منهای یک، مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تأخیر شده است و D مبلغ اولیه پیمان است.
و چنانچه مدت تأخیر از مرز ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است بیشتر شود و مبلغ کارهای پیش بینی شده در محلهای تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار اختیار فسخ پیمان را یافته و در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی او، پیمان خاتمه یافته طبق ماده ۴۸ عمل می شود.
نکته: هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تأخیر شده است، کار اجرایی را شروع نماید، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید.

تأخیر کارفرما در تحویل کل کارگاه:

چنانچه کارفرما در تحویل کل کارگاه نسبت به تاریخ مبادله پیمان تأخیر نماید:
تأخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است:
کارفرما مشمول پرداخت خسارت به پیمانکار می شود بدین ترتیب که کارفرما ماهانه معادل مبلغ ۵/۲ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند.
تأخیر بیش از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است:
چنانچه پیمانکار مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، حق فسخ قرارداد را می یابد و می تواند با اعلام فسخ قرارداد به کارفرما، طبق ماده ۴۸، قرارداد را خاتمه داده و دیگر هیچ حقی نسبت به قرارداد نخواهد داشت.