مقدمه

پس از انعقاد قرارداد و توافق مابین پیمانکار و کارفرما، کارفرما باید کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد بر اساس ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ که درخصوص تحویل کارگاه از کارفرما می باشد در بند الف ماده مذکور می آید که:

“کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارضه تحویل پیمانکار دهد. اگر اجرای کار در زمینها و محلهای تحویلی، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه و مستحدثات و مانند همه اینها باشد، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است”

و چنانچه که در تبصره ۱ بند الف ماده مذکور می آید اگر در اساد و مدارک پیمان، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود.
پس از مبادله پیمان، کارفرما باید کارگاه را تحویل پیمانکار زمان مشخص شده برای تحویل کارگاه بر اساس شرایط عمومی پیمانها از تاریخ مبادله پیمان ۳۰ روز می باشد. کارفرما تاریخ تحویل کارگاه را به صورت مکتوب به پیمانکار اعلام می کند و پیمانکار می بایست در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورتمجلس هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید و پیمانکار نیز موظف تا ۳۰ روز از تاریخ این ابلاغ کتبی اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید.
در صورتمجلسهای تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محلهایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود.
اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضع پیمان لازم است، حداکثر ۳۰ روز است.