مقدمه

به طور کلی پیشبرد عملیات اجرایی هر پروژه هزینه هایی را به پیمانکار تحمیل می کند که این هزینه ها را به صورت اجمالی و براساس تجارب می توان به 6 دسته تقسیم کرد که در ذیل به صورت فهرست وار به انواع این هزینه ها اشاره می کنیم:
1- هزینه تهیه مصالح و ماشین آلات و ابزار و لوازم کار (هزینه های فاز خرید)
2- هزینه حمل مصالح و ماشین آلات و ابزار و لوازم کار تا محل پروژه (هزینه های فاز خرید)
3- هزینه اجرای عملیات موضوع پروژه شامل دستمزد نفرات درگیر در عملیات اجرایی پروژه (موضوع فاز نصب و طراحی)
4- هزینه های بالاسری
5- هزینه تجهیز کارگاه
6- هزینه برچیدن کارگاه
در این مطلب ما به طور خاص روی موضوع تجهیز و برچیدن کارگاه کار می کنیم. لذا دانستن اینکه چه هزینه هایی مشمول تجهیز و برچیدن کارگاه می شود بسیار مهم بوده و هدف ما در این فصل در راستای دانستن دقیق مشمولیت و برآورد این هزینه هاست اما با توجه به تجربیات مشاهده شده و نقل شده معمولاً هزینه تجهیز کارگاه با هزینه بالاسری اشتباه می شود که در محاسبه ضریب بالاسری و همچنین برآوردهای اولیه پیمان خلل ایجاد نموده و ممکن است منجر به ضرر مالی برای پیمانکاران و کارفرمایان شود لذا ابتدا به بیان دقیق هزینه های بالاسری و نحوه محاسبه آنها می پردازیم اما قبل از پرداختن به بررسی هزینه های بالاسری لازم به یادآوری است که قراردادها یا براساس فهرست بها منعقد می شود یا مستقل از فهرست بها هستند از آنجا که بیشتر قراردادها بر اساس فهرست بها تنظیم می گردند در ذیل مختصری راجع به فهارس بها صحبت می کنیم.

مختصری راجع به فهرست بها