مقدمه

بیمه قراردادی است که توسط آن بیمه گر متعهد می شود به ازای دریافت وجه از بیمه شده، در صورت بروز حادثه، خسارت را طبق مواد قرارداد بیمه جبران نماید یا وجه معینی را به بیمه شده بپردازند که این وجه پرداختی به بیمه شده متناسب مبلغ پرداخت شده برای مورد بیمه شونده می باشد.

پیمانکار پیش از شروع تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان طبق اسناد و مدارک پیمان موظف است کار را بیمه نموده و بیمه نامه را تسلیم کارفرما نماید. مدت اعتبار این بیمه نامه تا تاریخ تحویل موقت می باشد و چنانچه نیاز شد تمدید نماید. هزینه، بیمه کار به عهده کارفرما می باشد که بر اساس بیمه نامه ها به پیمانکار پرداخت می گردد.

تاکنون بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی در مورد نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در انواع قراردادها، تنظیم گردیده که هر یک در بازه زمانی خاصی دارای اعتبار بوده و سپس جای خود را به بخشنامه دیگری داده است. این بخشنامه ها از سال ۱۳۳۲ که سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده، صادر شده و بخی نیز کماکان قابلیت اجرایی دارد.

لازم بذکر است موراد مطروحه در این فصل، از بخشنامه جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی اقتباس گردیده که مرتبط با موضوع کتاب در قراردادهای پیمانکاری و مشاوره می باشد. این بخشنامه با عنوان “دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)”˛ قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی را تفکیک نموده و در مورد وظایف سازمان تامین اجتماعی˛ پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر به تفصیل بحث نموده است.