مقدمه

سرپرست کارگاه شخص حقیقی است که جهت سرپرستی فاز ساخت و اجرا˛ از سوی پیمانکار به کارفرما یا مهندس مشاور معرفی می گردد. بدلیل اهمیت ذکر شده در بند ذیل سرپرست کارگاه می بایست دارای تخصص˛ دانش فنی و تجربه باشد و بتواند تیم تیم موفقی از افراد زبده را در جهت چارت سازمانی خویش˛ گرد هم آورد. بدلیل جلوگیری از ضرر و زیان˛ رفع موانع قراردادی˛ کسب درآمد هر چه بیشتر در قالب صورت وضعیت و ادعا˛ آشنایی کامل با بخشنامه های قراردادی جزء لاینفک دانش و معلومات یک سرپرست کارگاه می باشد.

سرپرست کارگاه نماینده مقیم در محل کارگاه یا سایت می باشد که از سوی پیمانکار معرفی می گردد.

نماینده مقیم مهندس مشاور در محل کارگاه که سرپرستی نظارت بر فاز ساخت و اجرا را بر عهده دارد سرپرست دستگاه نظارت نامیده می شود.

در این بخش˛ وظایف و مسپولیت های سرپرست کارگاه˛ ذکر می گردد که در قسمت هایی˛ این وظایف متوجه سرپرست دستگاه نظارت نیز می شود که می بایست از سوی ایشان نیز در سرپرستی زیر مجموعه مد نظر قرار گیرد. از دیگر وظایف سرپرست دستگاه نظارت˛ پیگیری و حسن انجام کار مهندس ناظر می باشد که وظایف مهندس ناظر در بخش مربوطه˛ به تفصیل ذکر گردیده است.

اهمیت: چنانچه مراحل یک پروژه از تعریف و مطالعات اولیه تا بهره برداری در نظر گرفته شود˛ مشاهده می گردد که مرحله ساخت و اجرا˛ یکی از مراحل مهم و میانی این زنجیره بوده و چنانچه این حلقه میانی به خوبی و با کیفیت انجام پذیرد˛ این زنجیره مستحکم تر گردیده و نیل به هدف˛ که همانا بهره برداری از پروژه می باشد˛ مطلوب تر خواهد بود. بدیهی است کیفیت مرحله ساخت و اجرا علاوه بر وابستگی به کلیه ارکان کارگاه˛ به عامل مهمی به نام سرپرست کارگاه وابسته بوده که این مهم˛ اهمیت انتخاب هوشمندانه سرپرست کارگاه را دو چندان می نماید.