مقدمه

ضرورت تعریف دقیق و حقوقی مفاهیم آشنایی از قبیل کار، کارگاه، تجهیز کارگاه و برچیدن کارگاه در سایتها و کارگاه ها مشخص می شود وقتی در پایان قراردادی پیمانکار مدعی می شود که کار را به اتمام رسانده ولی کارفرما مدعی است که بخشی از کار یا مراحلی از کار باقی مانده است یا در مورد دیگری وقتی پیمانکار درخواست تجهیزاتی از کارفرما دارد و کارفرما مدعی می شود اقلام مذکور جزو تجهیز کارگاه بوده و تهیه آن به عهده پیمانکار می باشد لذا در این قبیل موارد که در صنعت و کارگاه ها و کارهای پیمانکاری هر روز و به وفور شاهد آن هستیم می تواند به سادگی در دل تعاریف اولیه و حقوقی پاسخ گرفته و نیازی به مکاتبات زمانبر و طولانی نبوده و بعضاً قطع همکاری های بیشتر را به دنبال نداشته باشد لذا در ابتدا ما به تعریف جامع و مانع مفاهیم اساسی لازمه هر قرارداد می پردازیم.