نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

جرائم ارسال لیست:

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد:

  • ارسال لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرایی قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی ز کارفرمایان مصوب مورخ ۷۳/۵/۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمل پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود.
  • بدیهی است لیست ماههایی که با تاخیر ارسال می گردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد.
  • از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه می شود بایستی بطور کلی خودداری گردد.

 

جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:

  • در مورد آن دسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورتحسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد˛ چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه˛ مانده بدهی داشته باشد˛ از تاریخ ابلاغ˛ ‌پیمانکار حداکثر ظرف مدت سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد. در غیر اینصورت مشمول جریمه تاخیر خاهد بود. توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تایده در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد.
  • در مورد آن دسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند ۱ فوق هستند˛ (در طول دوره اجرای قرارداد اصلا لیست نداده اند˛ همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند) حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تادیه (نسبت به کل بدهی)˛ با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد. در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد˛ علاوه بر جرائم اعلام شده˛ جریمه (تاخیر تادیه) سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می گردد.