نحوه درج هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در قراردادها و صورت وضعیت

قرارداد یا بر اساس فهرست بها بسته می شوند یا مستقل از فهرست بها که این موضوع در ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه اهمیت ویژه ای پیدا می کند چنانچه قررداد بر اساس فهرست بها که شرح آن در بندهای قبلی این فصل ذکر گردید، منعقد شود عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه (معمولاً آخزین فصل فهرست بها) در قرارداد ذکر و برآورد گردد که شرح آن در بندهای پیشین این فصل آمده است.

تجهیزکارگاه پیتک
نکته: در کارهایی که برآورد هزینه اجرای آنها بدون هزنیه های تجهیز و برچیدن کارگاه، کمتر از ۲۵۰۰ میلیون ریال است، چنانچه هزینه تجهیز و برچیدن آنها در کارهای مربوط به فهرست های پایه رشته ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، آبرسانی روستایی، آبخیزداری و منابع طبیعی، شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به میزان ۴ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، باشد نیاز به تفکیک براساس فصل تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مربوط به قرارداد نمی باشد. و مبلغ برآورد شده جهت تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت یک عدد مقطوع در قرارداد در یک بند درج می گردد. که البته سقف مذکور در کارهای مربوط به فهرست های پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن، راهداری، خطوط انتقال آب، آبیاری تحت فشار و آبیاری و زهکشی ،به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، می باشد.
نکته: تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نمی شود. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان افزایش پیدا کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی کند و هزینه تجهیز اضافی، تنها برای قیمت جدید، قابل پرداخت است.