نقاط تشابه بین هزینه های تجهیز کارگاه و بالاسری

نقاط تشابه بین هزینه های بالاسری و تجهیز کارگاه وجود دارد که دانستن آنها در محاسبه هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه برای پیمانکار و همچنین محاسبه هزینه و ضریب بالاسری بسیار مهم و اساسی است که در ذیل فهرست وار به آنها اشاره شده است:
– هزینه تأمین غذای کارگران پیمانکر و همچنین کافرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه است که در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ می شود و هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار و هزینه پذیرایی کارگاه تحت عنوان بالاسری باید دسته بندی شود.
– هزینۀ دستمزد نیروی انسنی شاغل، در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری در نظر گرفته نشده است.
– در طرح های عمرانی، چون هزینه های بیمه، سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارفرما و بیمه نیروی انسانی کارگاه و همچنین هزینه عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی، از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری در نظر گرفته نشده است.
– هزینه صندوق کارآموزی تا مورخ 1382/01/16 در هزینه های بالاسری دیده می شد که توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 53/106/794 مورخ 1382/01/16 معاون هزینه و خزانه دار کل کشور به ذیحسابی و اداره کل امور مالی و همچنین ذیحسابی طرحهای عمرانی، مبنی بر عدم کسر هر گونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، از هزینه های بالاسری حذف گردید.