هزینه های تجهیز کارگاه و بالاسری در زمان تعلیق

براساس شرایط عمومی پیمان ماده ۴۹ در خصوص تعلیق داریم که: کارفرما می تواند در مدت پیمان اجرای کار را برای یکبار و حداکثر سه ماه معلق کند. در این زمان، کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار می پردازد و چنانچه در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی در خصوص پرداخت هزینه های تعلیق در اسناد و مدارک پیمان صحبتی به میان نیامده باشد کارفرما ماهیانه ۱۰% متوسط کارکرد فرضی ماهیانه را به پیمانکار می پردازد و در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، ۸۰% هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود.