چارت سازمانی

یکی از مشکل ترین وظایف سرپرست کارگاه˛ نحوه سرپرستی نیروهای اجرایی و کنترل و مدیریت منابع انسانی است. به دلیل رفتار ذاتی متفاوت پرسنل و شخصیت گوناگون افراد˛ یکی از هنرهای سرپرست˛ نحوه تعامل با آنهاست به نحوی که بیشترین بازدهی را در اجرای پروژه از پرسنل دریافت نموده و در مقابل کمترین چالش به سیستم وارد گردد.

از نیرو˛ نحوه چینش افراد و توزیع وظایف و اختیارات˛ نحوه ارتباط و تعامل با یکدیگر و تعریف سلسله مراتب که مجموع آنها در چارت سازمانی قرار می گیرد˛ می بایست به بهترین نحو صورت پذیرد تا سرپرست کارگاه را در مدیریت سیستم یاری نماید. این مورد نیز در سرپرست دستگاه نظارت˛ نقش بسزایی دارد زیرا ناظر علاوه بر پیمانکار˛ با کارفرما نیز تعامل داشته و می بایست چارت سازمانی با دقت تنظیم گردد.