کارگاه

کارگاه مکانی که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود این مکان توسط کارفرما و با امکانات درج شده در شرایط خصوصی پیمان در اختیار پیمانکار قرار داده شده و اجازه رسمی کارفرما جهت شروع به کار پیمانکار در آن الزامی است کارفرما متعهد است حداکثر تا ۳۰ روز پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار، زمین یا محل کارگاه را بدون هیچ گونه مطالبه ای در اختیار پیمانکار قرار دهد این واگذاری می تواند به صورت یکجا بوده یا در صورتی که خللی در پیشرفت پروژه پیش نیاید و براساس اسناد پیمان به صورت چند مرحله ای در اختیار پیمانکار بگذارد و چنانچه مکان تحویلی به پیمانکار مشکلاتی درخصوص سند و اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها مواجه شود، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است.
در تعریف “کارگاه” چنانچه در بند ب ماده ۱۲ شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری، نشریه شماره ۴۳۱۱سازمان برنامه و بودجه کارگاه می بینیم:

” کارگاه، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می کنند. کارگاه ها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمین های تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید”

همانگونه که میبینیم این تعریف ایجابی و سلبی است یعنی همانگونه که می گوید کارگاه چه هست می گوید که کارگاه چه نیست. کارگاه یک مکان است، یعنی الزاماً یک ساختمان نیست، گفتیم که کارگاه چه هست و اما چه مواردی در تعریف کارگاه نمی گنجد، یعنی قسمت سلبی این تعریف، چنانچه در مفاد شرایط عمومی پیمانها در تعریف کارگاه داریم، کارگاه ها و کارخانه هایی در خارج محلها و زمین های واگذاری شده توسط کارفرما که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید، چرا که اساساً قطعات و تجهیزاتی که به طور دائمی صرف پروژه شده در جریان پروژه به طور کامل غیر قابل بازیافت صرف پروژه می شوند جزو مصالح پای کار بوده و چنانچه مصالح پای کار در زمینی غیر از مکان واگذاری شده توسط کارفرما ساخته و تدارک دیده شوند آن مکان جزو کارگاه نمی باشد.