کار

برای تعریف کارگاه باید ابتدا به تعریف کار بپردازیم. براساس تعریف در بند الف، ماده ۱۲ شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری، نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه، به تعریف و تبیین تعریف مذکور می پردازیم:

“کار عبارت از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغاز کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد، و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد و کارهای موقتی است که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می شود.”

توضیح کامل موضوع کار در ماده ۱ موافقتنامه به طور کامل شرح داده می شود و می بایست براساس اسناد و مدارک پیمان که در ماده شماره ۲ موافقتنامه ذکر گردیده است و موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، فهرست بها و مقادیر کالا، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، دستورالعملها و استانداردهای فنی و نقشه ها می باشد، و در زمان مشخص شده در ماده شماره ۴ موافقتنامه و در ازای مبلغ ذکر شده در ماده شماره ۳ موافقتنامه انجام دهد. در زیر یک سری نکات که درخصوص “کار” دانستن آنها لازم است ذکر شده است.
پیمانکار موظف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کار را که در اسناد پیمان ذکر شده است در مقابل مواردی از قبیل موارد ذکر شده در اسناد پیمان بیمه نماید که این بحث به طور مفصل تر در فصل بیمه تبیین خواهد شد.
در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام شده شود پیمانکار موظف است:
۱- مراتب را به اطلاع کارفرما و مهندس مشاور برساند.
۲- طبق دستور کارفرما و مهندس مشاور کار را به حال اول برگرداند که برنامه زمانی آن توسط پیمانکار تهیه و پس از تائید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا درمی آید.

تغییر در کار:

به استناد شرایط عمومی کلیه پیمانها اعم از C,E,P,PC,EPC,EC و… کارفرما می تواند با اعلام کتبی به پیمانکار مبلغ قرارداد را تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد که به تبع در کار موضوع قرارداد ۲۵٪ افزایش یا کاهش ایجاد می شود.
سه نوع تغییر در کار داریم یک دسته تغییراتی که مربوط به ردیفهای کاری موضوع قرارداد می باشد که دست خوش تغییر گردیده است و دسته دیگر تغییراتی که مازاد بر قرارداد و خارج از مفاد قرارداد (اما مرتبط با موضوع) می باشد در هر دو نوع تغییرات ضروریست که به موجب هر تغییر بیش از ۲۵٪ افزایش یا کاهش ایجاد نشود حتی اگر برآیند تک تک تغییرات به موجب دستور کارهای جداگانه در کل از ۲۵٪ مازاد بر قرارداد کمتر باشد.
سومین نوع تغییرات در کارها تغییراتی است که در پایان کار و موقع تحویل در محاسبه صورتمجالس کار انجام شده مشخص می گردد که بیانگر خطای محاسبه برآورد اولیه حجم کار و کار انجام شده واقعی است در چنین شرایطی اگر پیمانکار دریابد که افزایش بیش از ۲۵٪ مبلغ قرارداد است چنانچه با مبلغ قرارداد راضی به کار باشد مانعی نیست اما چنانچه تمایل به پایان کار در چنین وضعیتی نداشته باشد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری قرارداد خاتمه می یابد.

دستور کار:

ابلاغ کتبی به پیمانکار جهت تغییر در کارها را در دستور کار می نامیم که درخصوص نحوه ابلاغ دستور کارها براساس شرایط عمومی پیمانها تا ۱۰٪ افزایش یا کاهش کار در حیطه اختیارات مهندس مشاور می اشد و از ۱۰٪ تا ۲۵٪ تغییرات در کارها می بایست توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد.
نکته: چنانچه کارفرما تغییر کاری را به صورت شفاهی به پیمانکار ابلاغ نماید پیمانکار می تواند درخواست ابلاغ کتبی نماید و تا دریافت ابلاغ کتبی از انجام کار خودداری نماید.
نکته: در قراردادهای فهرست بهایی تغییرات توسط مهندس مشاور محاسبه و جهت ابلاغ به پیمانکار تحویل کارفرما می گردد.
نکته: دستور کارهای ابلاغی که با رعایت موارد فوق به پیمانکار ابلاغ می گردد می بایست با نرخ پیمان انجام شود و پیمانکار نمی تواند قیمتهای بالاتر مطالبه نماید.
نکته: در محاسبه درصد تغییرات مبلغ کل قرارداد مبلغ بعد از اعمال تغییرات است.