تجهیزکارگاه شهربازی جدید تهران

تجهیزکارگاه شهربازی جدید تهران

کارفرما: شرکت دی  |  زمان اجرا: آبان ۱۳۹۱ – ۶۰ روز  |  مساحت ساختمانها: ۵ ساختمان با مجموع مساحت ۸۰۰ متر مربع