تجهیز کارگاه سد ماشکید

کارفرما: شرکت آبانگان صنعت | زمان اجرا: خردادماه ۱۳۹۵ – ۲۸ روز | مساحت :  ۱۵۰ متر مربع