تجهیز کارگاه تنگ 7 لرستان

تجهیز کارگاه تنگ ۷ لرستان

کارفرما: شرکت جهاد نصر اصفهان | زمان اجرا: مرداد ۱۳۹۰ – ۶۵ روز | متراژ پروژه: ۱۱ ساختمان با مجموع مساحت ۱۲۰۰ متر مربع