تجهیز کارگاه تصفیه خانه فاضلاب جاسک

تجهیز کارگاه تصفیه خانه فاضلاب شهر جاسک

کارفرما: شرکت آبانگان صنعت | زمان اجرا: مهرماه ۱۳۹۴ – ۳۰ روز | مساحت :  ۲۰۰ متر مربع