ساختمان تجهیز کارگاه شوش

ساختمان های تجهیز کارگاه شوش

کارفرما: شرکت رهگا | زمان اجرا: ———- | مساحت ساختمانها: ۲ ساختمان با مجموع مساحت ۳۱۶ متر مربع