تجهیز کارگاه لامرد

ساختمانهای پیش ساخته تجهیز کارگاه لامرد

کارفرما: شرکت پایاب کوثر | زمان اجرا: شهریور ۱۳۸۹ – ۴۰ روز | متراژ پروژه: ۱۳ ساختمان با مجموع مساحت ۱۹۰۰ متر مربع