تجهیز‌کارگاه پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس

ساختمان تجهیز‌کارگاه پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس

کارفرما: مشارکت نفت فلات | زمان اجرا: خرداد ۱۳۹۰ – ۶۰ روز | مساحت ساختمانها: مجموع مساحت ۳۰۰ متر مربع