ساختمان پیش ساخته تجهیز کارگاه کانرود سازه

ساختمان پیش ساخته تجهیز کارگاه کانرود سازه

کارفرما: شرکت کانرود سازه | زمان اجرا: ——— | مساحت ساختمانها: ۴ ساختمان با مجموع مساحت ۱۲۰۰ متر مربع