ساختمان سلف دانشگاه گرمسار

کارفرما: دانشگاه دولتی گرمسار | زمان اجرا: مردادماه ۱۳۹۵ – ۱۸ روز | مساحت :  ۵۲۰ متر مربع