ساختمان سلف دانشگاه گرمسار

کارفرما: دانشگاه دولتی گرمسار | زمان اجرا: مردادماه ۱۳۹۶ – ۶۰ روز | مساحت :  ۵۰۰ متر مربع