سالن پیش ساخته قوسی

سالن پیش ساخته انبار درح

کارفرما: جهادی مفید | زمان اجرا: اسفند ۱۳۹۱ – ۳۵ روز | مساحت :  ۳۸۰ متر مربع