خدمات پیتک

با توجه به ویژگی های منحصر بفرد ساختمان پیتک همچون سرعت اجرا و قابلیت مونتاژ و دمونتاژ، در گام اول سعی می شود تا به عنوان مشاور، در قالب نیازهای مشتری بهترین پیشنهاد ارائه گردد. پس از توافق کلی، از آنجایی که در ساختمانهای پیش ساخته پیتک کلیه اتصالات به صورت پیچ و مهره ای اجرا می شود لذا طراحی و تولید دقیق قطعات نقش موثری در نصب آسان و سریع دارد. بدین ترتیب صرف زمان مناسب در گام مشاوره، طرح مطلوبِ مشتری را ترسیم می کند و جزئیات کامل در طرح پروژه، قطعات و اتصالات بدون نقص را می سازد همچنانکه ساخت المانها با حداقل خطا، ساختمان پیتک را بنا می کند.